Historie

Dette er en beskrivelse af Patriark Militants tilblivelse
skrevet i 1982 af broder storrepræsentant Richard Murholt og broder Over Friis-Farsø.

For langt de fleste Odd Fellowbrødres vedkommende slutter deres gradetildelinger i deres ordensliv enten med Sandhedsgraden i logen eller med den kongelige Purpurgrad i lejren.

Nogle brødre kan endvidere have fået rebekkagraderne og måske Storlogegraden. I de allerfleste jurisdiktioner har man faktisk ikke mulighed for videre belæring.

I den danske jurisdiktion er vi imidlertid i den lykkelige situation at kunne få den yderligere belæring, som Ordenen kan give gennem Patriarchs Militant, I.0.0.F. af Departementet Danmark.

For en patriark med et modtageligt sind kan Canton give særdeles, meget, dersom Patriarchs Militantgraden administreres på rette måde.

I tidsrummet fra 1819 til 1841 måtte hverken ordenens regalier eller dens emblemer vises offentligt. Men i 1841 tillod Den suveræne Storloge, at brødrene måtte bære regalier eller emblemer ved begravelser.

I 1846 foreskriver Den suveræne Storloge et særligt begravelsesregalie, og i 1848 blev det tilladt at bære selve logeregaliet - enten alene eller i forbindelse med det særlige begravelsesregalie.

Disse bestemmelser gjaldt og blev fulgt indtil 1864. Dette er den egentlige spæde start til Patriarchs Militant tanken, og kimen var afgjort at finde i U.S.A. efter afslutningen af den amerikanske borgerkrig, da general Robert E. Lee på Sydstaternes vegne måtte se sig nødsaget til at overgive sig til general Ulysses S. Grant i Appomatox den 9. april 1865.

Mændene vendte hjem til dagliglivet, men det var som om, man ikke havde så let ved at glemme soldatertiden. Det gjaldt både i Nord- og Sydstaterne. Der oprettedes et væld af veteranforeninger rundt om i Staterne, og dette faldt sammen med tidspunktet, hvor Odd Fellowordenen voksede og bredte sig meget stærkt ud over U.S.A.

Der oprettedes da også veteranforeninger, der udelukkende bestod af Odd Fellowbrødre.

Så forløb nogle årtier, hvor der herskede en vis forvirring inden for disse rækker. Man var vidne til mange parader, hvor soldaterforeningernes medlemmer - tilfældigt uniformeret - med musikkorps og vajende faner drog gennem byerne, ligesom det som før nævnt ved begravelser efterhånden blev skik, at de uniformerede Odd Fellowbrødre optrådte paraderende med faner.

I 1872 lykkedes det Odd Fellowordenens yngre medlemmer at få oprettet uniformerede grupper inden for lejrene, hvor de efterhånden blev kendt som uniformerede gradestabe, og til trods for, at Den suveræne Storloge forbød brugen af uniformsjakker, trekantede hatte, kårder og lædertøj, oprettedes »The Patriarchal Circles« med kun lidt eller slet ingen kontrol fra storlogens side.

Mange fremgangsmåder blev anvendt i deres eksercits (Drills). og uniformeringen bestod som nævnt af våbenjakker - huer - kårder lædertøj og anden ekvipering.

Et eksercits-reglement vedtoges i 1878 i et forsøg på at ensrette denne forvirring. Men i 1881 og 1882 så man et afgørende forsøg på at organisere de uniformerede gradestabe i lejrene. Disse havde fået en vældig vækst, men vanskelighederne eksisterede stadig med de ulovlige grupper, som fortsatte med at fungere, og omsider oprettedes under førerskab af John C. Underwood fra Kentucky, PATRIARCHS MILITANT.

John C. Underwood valgtes til den første General Commanding for Patríarchs Militant.

I 1883 lod Den suveræne Storloge nedsætte en komité; der skulle påtage sig at bringe orden og ensretning på alle disse forskellige uniformerede Patriarchal Circles. Disse blev kendt ulovlige i 1885. General John C. Underwood fik endvidere til opgave at udarbejde en ensartet grad.

Da The Patriarchal Circles forsvandt, trådte ca. 75 % af disse kredses medlemmer ind i Patríarchs Militant`s hæren særskilt enhed fra lejrene. Begreber som fred og harmoni fik efterhånden overhånd inden for dens rækker.

I 1892 var medlemsantallet 23426 chevaliers i 672 Cantons under førerskab af general John C. Underwood.

Forinden den 21. september 1885 - samledes Den suveræne Storloge i Baltimore i staten Maryland. Det er fra dette tidspunkt, den legale Patríarchs Militant organisation tog sin egentlige begyndelse.

Det var lykkedes general John C. Underwood at få udarbejdet den endelige Patríarchs Militant-grad, der blev opbygget over motiver hentet fra det gamle testamente.

En afdeling ved navn Canton Excelsior nr. l fra Louisville i Kentucky fremførte denne nye grad, kommanderet af general John C. Underwood for Den suveræne Storloges repræsentanter, og på grund af den fortræffelige udførelse, anerkendtes fra den dag Patríarchs Militant som en selvstændig gren inden for Odd Fellowordenen - og med Den suveræne Storloges blå stempel.

I 1887 udarbejdede general John C. Underwood ritualer for tildeling af »The Grand Decoration of Chivalry« samt for tildeling af »Decoration of Chivalry«.

Disse ritualer - med få ændringer - anvendes den dag i dag i denne ceremoni. Den nu anerkendte og vedtagne Patriarchs Militant-grad bestemte blandt andet, at der skulle være en ensartet uniformering – ensartet mødeafvikling - og ensartet gradearbejde.

Patriarchs Militant var nu blevet opbygget som en organisation efter samme mønster som i den amerikanske hær. De forskellige afdelinger ?k militære betegnelser, og embedsmændene fik militære titler, hvorefter man fik benævnelser som - general - oberst - major - kaptajn - løjtnant - fenrik - og chevaliers.

En Canton kommanderes af kaptajnen med løjtnanten som næstkommanderende.

Som et tegn på ungdommelig gå på mod bør nævnes broder Leopold Simmonsen. Han var født den 31. marts 1850, og han udvandrede som ganske ung til U.S.A. Leopold Simmonsen blev meget hurtigt grebet af 0dd Fellowordenens etiske arbejde i Amerika, og i løbet af ganske få år var han medlem af såvel loge, lejr som Patriarchs Militant. Broder Leopold Simmonsen rejste tilbage til Danmark, hvor han var med til stiftelsen af »The Union Star of the North«, som senere blev til loge nr. 1 Danmark i 1878.

Broder Leopold Simmonsen var Danmarkslogens første sekretær. Han blev senere overflyttet til loge nr. 4 Progres, og han var patriark i lejr nr. 1 Valdemar. Med sine erfaringer fra Amerika satte han sig i spidsen for stiftelsen af »en såkaldt uniformeret lejr« og stiftede den 26. april 1883 Excelsior Camp nr. 1, der ifølge det tidligere fremførte var at betragte som et irregulært korps. Men efter at Patriarchs Militant graden var blevet skabt og i 1.885 i U.S.A., antog man naturligvis meget hurtigt denne form i Danmark.

Efter at alt var indarbejdet eg' i og uniformer samt øvrige effekter var i orden, kunne det irregulære korps ved navn Excelsior Camp nr. 1 den april 1889 overgå til at blive lovformelit institueret som et selvstændigt uniformeret korps ved navn Patriarchs Militant Canton Excelsior nr. 1 – I.O.O.F. af Departementet Danmark.

Afdøde deputeret Storsire. Edmund Melander har i sin bog om Odd Fellowordenen givet en udmærket beskrivelse af Patriarchs Militant Gig 'dens baggrund.

Hvis man imidlertid herhjemme - efter at have læst det afsnit i Melanders bog, der omhandler Canton Excelsior nr. 1 - måske står noget uforstående overfor denne gren af Odd Fellowordenen - kan en af årsagerne være, at man har hørt, læst om eller set, hvorledes man i U.S.A. praktiserer Patriarchs Militant meget udadvendt, bl.a. med en uniformeret offentlig' fremtræden. Dertil må siges, at det er et spørgsmål om temperament, og det kan med det samme fastslås, at noget sådant vil man aldrig kunne forvente at få at se her i Danmark.

Cantons chevaliers optræder ikke offentligt i uniformer – hverken enkelvis eller samlet. I 1885 fik Patriarchs Militant sit motto: ”Pax aut Bellum — Justitia Universalis” hvilket vil sige, direkte oversat: »fred eller krig — altomfattende retfærdighed. Vi udtrykker det nu i vort gradearbejde således ”i krig som i fred - almindelig retfærdighed”.

Patriarchs Militant graden og dens smukke motto synes ligesom at sætte kronen på Odd Fellowordenens rituelle arbejde, idet f.eks. hverken venskab eller kærlighed — og navnlig tolerance — kan praktiseres uden retfærdighed.

Officielt er en Canton den mindste enhed inden for Patriarchs Militant, Cantons chef er kaptajnen - og for at danne en Canton skal der are mindst 15 chevaliers.

I de første 90 år eksisterede der kun en Canton i Danmark — for øvrigt den eneste uden for Amerika. Men en kreds af islandske chevaliers i Canton Excelsior havde længe næret det ønske at få institueret en Canton i Island, så man ikke regelmæssigt behøvede at deltage i møderne i København.

Den 20. november 1961 institueredes så Canton nr. 1, Njäll, i Reykjavik i Island. Den islandske Canton tæller i dag 50 chevaliers, og der finder et nært og frugtbringende samarbejde sted mellem de to Cantons. Lignende betragtninger gjorde sig gældende for en kreds af chevaliers i Jylland, hvilket resulterede i institueringen af Canton nr. 2, Defence i Århus den 13. oktober 1979.

I et geografisk område som Danmark findes der et departement, der ledes af en Department commander med rang af oberst, der assisteres af en adjudant med rang af løjtnant.

Departementet i Danmark består af en bataljon med to Cantons. Vor Canton står direkte under Den suveræne Storloge i U.S.A. samt under »The Military Council U.S.A., hvorfor vi således ikke sorterer under Den danske Storloge.

Ifølge de indsendte rapporter fra departementer og Cantons fandtes der pr. 31. december 1978 i alt 570 Cantons med ca. 12.000 chevaliers. Uden for U.S.A. og Canada findes Patriarchs Militant kun i Danmark og i Island.

Vil man nu spørge om betydningen af denne grad, må svaret blive, at vort rituelle arbejde meget stærkt understreger og påkalder de bedste mandlige egenskaber, såsom selvbeherskelse, trofasthed, disciplin, harmoni og loyalitet, og at der i den forholdsvis snævre kreds udvikles et ganske enestående og et særdeles stærkt kammeratskab, idet det er bundet af sandhed - ære - og ret.

Herhjemme i Danmark kommer vel også en anden faktor ind i billedet, idet vore chevaliers kommer fra næsten alle landets loger og lejre. Herved fremmes relationerne logerne imellem - til gavn for hele vor orden. Når en patríark er blevet indrulleret i P.M. kan officerskollegiet efter et års forløb - under forudsætning af flittigt fremmøde samt udvist interesse for P.M. - vedtage at tildele ridderjuvelen til vedkommende chevalier.

Som tidligere oplyst, er tildelingen af Odd Fellowordenens 2 højeste udmærkelser _ »The Grand Decoration of Chivalry« og »Decoration of Chivalry« henlagt til Patriarchs Militant. Disse dekorationer kan ikke tildeles af andre grene inden for Odd Fellowordenen.

Tildelingen kan kun finde sted med tilladelse fra Den suveræne Storloge og fra The Military Council i U.S.A. Tildelingen af disse 2 store dekorationer foretages temmelig sjældent heri Danmark - men når det sker, er det under meget højtidelige rituelle former.

Det kan oplyses, at »The Grand Decoration of Chivalry« nyder overordentlig stor anseelse og er højt estimeret også uden for Odd Fellowordenen.

Til oplysning tjener, at kun få nulevende danske Odd Fellowbrødre nyder den store ære at have fået »The Grand Decoration of Chivalry« tildelt - ligesom kun enkelte nulevende danske Odd Fellowbrødre har æren af at have fået tildelt Decoration of Chivalry.

På Arlington Kirkegård uden for Washington D.C. i U.S.A. blev der den 7. juli 1940 foretaget en af de mest fremragende og historiske ceremonier, der nogen sinde er blevet afholdt i Odd Fellowordenens historie, idet Den suveræne Storloge foretog overrækkelsen af den juvel, der er symbol på den højeste æresbevisning, der tildeles Odd Fellows, til De forenede Staters regering til anbringelse i »The Hall of Trophies« ved det indviede mindesmærke for Den ukendte Soldat.

I dag finder man 3 eksemplarer af »The Grand Decoration of Chivalry« juveler placeret med den amerikanske regerings tilladelse i montren i The Hall of Trophies. Disse ordener er givet i taknemlighed og ærbødighed for den amerikanske soldats indsats i krigene 1914-1918 og 1940-1945 og 1950-1953 (krigen i Korea).

I en Canton forpligter man sig til at vise ubetinget, nøjagtig og villig lydighed mod enhver overordnet i den faste tro på, at det var mænd, der skabte systemet- men at systemet, dersom det respekteres og efterleves - er i stand til at skabe mænd.

Kilde angivelse: Manuskript af 1982 Broder storrepræsentant Richard Murholt og Broder Over Friis-Farsø Amerikanske og tyske Odd Fellow bøger og blade.